Αξιοπιστία και υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον

Η δέσμευση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης αποτυπώνεται με ουσιαστικό τρόπο στην περιβαλλοντική μας πολιτική. Η βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων μας, αποτελεί υψηλή στρατηγική μας προτεραιότητα και εργαζόμαστε ώστε να περιορίζουμε συνεχώς τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον.

Περιβαλλοντικές Επιδόσεις 2021

Εργοστάσια Τσιμέντου Ελλάδας
Σκόνη – 91%

το 2021 σε σχέση με το 2003

NOx – 57%

το 2021 σε σχέση με το 2003

CO2 131.000τν

εξοικονόμηση μόνο από τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων

Ορθή Διαχείριση Αποβλήτων 597.000τν

απόβλητα αξιοποιήθηκαν και δεν οδηγήθηκαν σε ταφή

Νερό 44%

ανακύκλωση του εισερχόμενου νερού για την παραγωγική διαδικασία και για περιβαλλοντικούς σκοπούς

Αποκατάσταση Περιβάλλοντος 2.708.000

δενδρύλλια έχουν δωρηθεί και φυτευθεί από το 1974

Βιοποικιλότητα 6 μελέτες

για την προστασία οικοσυστημάτων σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ΜΚΟ

Συνεργασίες με 19

κοινωνικούς/επιστημονικούς οργανισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Επενδύσεις 211+εκατ.€

την τελευταία 16ετία για την επίτευξη άριστων περιβαλλοντικών επιδόσεων